Archive for NOVÉ HR vzory a formuláře

Analýza interních vzdělávacích potřeb – Dotazník kvality vzdělávání

Analýza interních vzdělávacích potřeb – Dotazník kvality vzdělávání

Analýza interních vzdělávacích potřeb – Dotazník kvality vzdělávání. V rámci dotazování na zaměstnance je možné se setkat s celou řadou přístupů a metod. Nejužívanější metodou zůstává dotazník pro zaměstnance. V rámci zlepšování a zvyšování kvality lze začít následujícími dotazy a dále je rozšířit dle Vašeho…

Žádost o uznání za osobu zdravotně znevýhodněnou

Žádost o uznání za osobu zdravotně znevýhodněnou

Žádost o uznání za osobu zdravotně znevýhodněnou se podává prostřednictvím tiskopisu a podává ji osoba žádající přiznání statusu osoby zdravotně znevýhodněné (ve smyslu § 67 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb.) návrh na zahájení řízení (dle § 55 odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb.), na jehož základě příslušná OSSZ vydává rozhodnutí, zda se jedná o osobu zdravotně…

Hodnotící standardy pro Gastro odvětví

Hodnotící standardy pro Gastro odvětví

Hodnotící standardy pro Gastro odvětví jsou podstatnými pravidly, kterými provozovatelé gastronomických provozů udržují kvalitu obsluhy, hygieny a pořádku. Tyto pravidly jsou i součástí interních adaptačních programů nových zaměstnanců a hodnocení zaměstnanců. Na ukázku uvádíme část standardů restauračního provozu: PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI DOCHÁZKA ZAMĚSTNANCŮ Nástup na denní…

Personální ukazatele

Personální ukazatele

Personální ukazatele představují zdroj dat, který je sledován v případě personálního auditu. Mezi personální ukazatele patří: Ukazatele výnosů, resp. zisku organizace v přepočtu na jednoho zaměstnance či jednotku personálních nákladů. Ukazatele podílu personálních nákladů na celkových nákladech firmy. Ukazatele míry fluktuace a pracovní absence zaměstnanců….

Směrnice řešící pracovní dobu, přesčasy a dovolenou

Směrnice řešící pracovní dobu, přesčasy a dovolenou

Směrnice řešící pracovní dobu, přesčasy a dovolenou je k dispozici členům v sekci Směrnice a předpisy. Jsou zde nastaveny a popsány oblasti: Pracovní doba a dovolená na zotavenou Délka a rozvržení pracovní doby Začátek a konec pracovní doby Kratší pracovní doba a jiná úprava pracovní…

Hodnocení zaměstnanců a nastavení škály kvality plnění úkolů a cílů

Hodnocení zaměstnanců a nastavení škály kvality plnění úkolů a cílů

Hodnocení zaměstnanců a nastavení škály kvality plnění úkolů a cílů je individualizovaný postup, na kterém se musí shodnout, jak tvůrce hodnocení, tak hodnotitel.  Obecně pro hodnocení zaměstnanců platí, že cíl – úkol byl zcela splněn, došlo-li zároveň ke splnění v předpokládané kvalitě – kvantitě – čase….

Studium při zaměstnání – Uzavírání dohod se zaměstnanci ve vzdělávání a rozvoji

Studium při zaměstnání – Uzavírání dohod se zaměstnanci ve vzdělávání a rozvoji

Studium při zaměstnání – Uzavírání dohod se zaměstnanci ve vzdělávání a rozvoji je procesním faktorem při správě vzdělávání ve společnostech. Obvykle zaměstnanec personálního oddělení uzavře se zaměstnancem dohodu, kterou se zavazuje umožnit zaměstnanci zvýšení, získání popř. prohloubení kvalifikace poskytnutím pracovních úlev a hmotného zabezpečení. Se zaměstnanci…

Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP), mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP), mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (dále OOPP), mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků je obvykle řešeno speciální směrnicí.  Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků zaměstnancům upravuje Zákoník práce v platném znění, vyhl. č. 495/2001 Sb., kterou se stanoví rozsah a bližší podmínky pro…

PŘEHLED ŠKOLENÍ A INSTRUKTÁŽÍ v rámci BOZP a PO

PŘEHLED ŠKOLENÍ A INSTRUKTÁŽÍ v rámci BOZP a PO

PŘEHLED ŠKOLENÍ A INSTRUKTÁŽÍ v rámci BOZP a PO popisuje jak se ve společnostech obvykle realizují: Vstupní školení Vstupní instruktáž na pracovišti Praktický zácvik Opakované školení Mimořádné školení Školení vedoucích zaměstnanců Odborná školení zaměstnanců vybraných dělnických profesí Poučení po pracovním úrazu Školení zaměstnanců jiných organizací…

Simulace na Assessment centrum pro výběr obchodníka/prodejce

Simulace na Assessment centrum pro výběr obchodníka/prodejce

Simulace na Assessment centrum pro výběr obchodníka/prodejce je dostupná pod VZOR – Simulace AC -Strategie prodeje služeb-internet. Simulaci je vhodné použít po skočení Assessment centra na obchodní pozici, tedy v dalším kole výběru, které následuje po Assessment centru. Tato simulace je využívána jako individuální domácí úkol…

Page 1 of 16 1 2 3 4 5 ... Last →