Dohody o získání, zvýšení a prohloubení kvalifikace

Dohody o získání, zvýšení a prohloubení kvalifikace

Dohody o získání, zvýšení a prohloubení kvalifikace jsou zajímavým tématem při rozvoj a školení zaměstnanců. Se zaměstnanci lze uzavírat následující typy dohod:

  • dohody o získání kvalifikace v případě, že zaměstnanec absolvuje kurz.

  • dohody o zvýšení kvalifikace v případě, že zaměstnanec bude studovat při zaměstnání např. střední popř. vysokou školu.

  • dohody o prohloubení kvalifikace v případě, že zaměstnanec bude absolvovat kurz.

Náležitosti dohody, která musí být uzavřena písemně a před tím, než zaměstnanec začne získávat kvalifikaci:

  • druh kvalifikace a způsob jejího zvýšení (označení školy, kterou zaměstnanec bude navštěvovat, délka a způsob studia)

  • doba, po kterou se zaměstnanec zavazuje setrvat u zaměstnavatele v pracovním poměru (nejedná se o pracovní poměr na dobu určitou, ale závazek setrvat)

  • druhy nákladů, které bude zaměstnanec povinen uhradit zaměstnavateli, jestliže nesplní závazek setrvat u něj v pracovním poměru (náklady je nutné specifikovat – např. mzda, přesčasové příplatky zaměstnanců, kteří za něho pracují v době jeho nepřítomnosti, studijní příspěvky, hodnoty studijních pomůcek aj.)

  • nejvyšší celkovou částku, kterou je zaměstnanec povinen vrátit (jinak je dohoda neplatná)

Při částečném nesplnění závazku zaměstnance, lze povinnost náhrady nákladů poměrně snížit.

Do doby setrvání v pracovním poměru se nezapočítává:

  • doba činné vojenské služby

  • doba rodičovské dovolené v rozsahu rodičovské dovolené matky dítěte

  • doba výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody a vazby v případě, že došlo k pravomocnému odsouzení.

V případě potřeby využijte sekci Rozvoj a vzdělávání nebo náš kontakt.

autor: Marek Velas LinkedIn