Hodnocení zaměstnanců a nastavení škály kvality plnění úkolů a cílů

Hodnocení zaměstnanců a nastavení škály kvality plnění úkolů a cílů

Hodnocení zaměstnanců a nastavení škály kvality plnění úkolů a cílů je individualizovaný postup, na kterém se musí shodnout, jak tvůrce hodnocení, tak hodnotitel.  Obecně pro hodnocení zaměstnanců platí, že cíl – úkol byl zcela splněn, došlo-li zároveň ke splnění v předpokládané kvalitě – kvantitě – čase.

Stupně kvality plnění cílů pro inspiraci:

Vynikající výkon (stupeň 1 ) Neobvykle výborný výkon dosahovaných výsledků s bez nutnosti vedení za obtížných podmínek nebo podmínek, které nebylo možno předvídat. Schopnost jednat vysoce profesionálně, takticky a diplomaticky. Výborná schopnost kooperace při plnění úkolů. Pravidelně předvídat problémy, zabránit jim a využít danou situaci ve prospěch pozitivního řešení. Silné stránky ve všech předpokladech pro výkon. Plné zvládnutí všech řídících / profesionálních dovedností a znalostí, které jsou pro pracovní funkci zásadní. Schopnost přinášet nové pohledy na problémy a netradiční, ale účinné způsoby řešení.

výborný výkon (stupeň 2) vysoce standardní úroveň dosahovaných výsledků s minimálním vedením často za obtížných podmínek nebo podmínek, které nebylo možno předvídat. Schopnost pravidelně předvídat problémy, zabránit jim a využít danou situaci ve prospěch pozitivního řešení. Silné stránky ve všech předpokladech pro výkon. Plné zvládnutí všech řídících / profesionálních dovedností a znalostí, které jsou pro pracovní funkci zásadní. Celkový výkon jednoznačně přesahuje všechny požadavky na pracovní činnost

nadprůměrný výkon (stupeň 3) nadstandardní úroveň výsledků s minimálním úsilím, často za obtížných podmínek nebo podmínek, které nebylo možno předvídat. Schopnost předvídat většinu problémů a pravidelně zahájit okamžitou činnost k nápravě, jakmile k problémům dojde. Silné stránky ve většině předpokladů pro výkon. Řídící /technické/ profesionální dovednosti a znalosti v několika klíčových oblastech předčí ty, které se vyžadují pro výkon pracovní funkce. Celkový výkon přesahuje většinu požadavků na pracovní činnost.

odpovídající výkon (stupeň 4) předpokládá úroveň dosahovaných výsledků někdy za obtížných podmínek jenom s příležitostným vedením. Schopnost předvídat problémy anebo zahájit včasnou činnost k nápravě. Silné stránky v předpokladech, které jsou kritické pro zastávání současné funkce. Řídící /technické/ profesionální dovednosti odpovídají požadavkům funkce. Celkový výkon splňuje a někdy přesahuje požadavky na pracovní činnost.

výkon vyžadující zlepšení (stupeň 5) nižší úroveň výsledků, než bylo možné očekávat, neschopnost poradit si s neobvyklými podmínkami, nutnost častých pokynů a vedení. Nedostatečná analýza problémů, chybí včasná činnost k nápravě. Nedostatky v jednom nebo více předpokladech, které jsou kritické pro současnou funkci. Řídící /technické/ profesionální dovednosti neodpovídají plně požadavkům funkce. Celkový výkon nesplňuje zcela požadavky pracovní činnosti v jedné nebo dvou hlavních oblastech. Opětné hodnocení za tři až šest měsíců v zájmu zajištění pokroku směrem k odpovídajícímu výkonu.

nepřijatelný výkon (stupeň 6) úroveň výsledků ukazuje potíže při zvládnutí základních odpovědností pracovní činnosti, neefektivnost při neobvyklých podmínkách, je zapotřebí podrobných pokynů a oprav. Chybí vědomí problémů, které potom musí předvídat nebo napravovat jiní pracovníci. Nedostatky ve více než dvou předpokladech, které jsou kritické pro zastávanou funkci. Celkový výkon neodpovídá požadavkům na pracovní činnost ve třech nebo více hlavních oblastech. Je třeba zvážit okamžitou nápravu pro ponechání v současné funkci.