Michael Armstrong a precizní shrnutí hodnocení zaměstnanců..

Michael Armstrong a precizní shrnutí hodnocení zaměstnanců..

Michael Armstrong, velmi precizně shrnul a popsal řízení pracovního výkonu Definuje ho jako nástroj dosahování lepších výsledků organizace, týmů a jednotlivců pochopením a řízením výkonu v dohodnutém rámci plánovaných cílů, norem a požadovaných způsobilostí.

Jde o proces uplatnění společného, sdíleného chápání toho, co má být dosaženo, a přístup k řízení a rozvoji lidí takovým způsobem, který zvyšuje pravděpodobnost, že toho bude dosaženo krátkodobě i dlouhodobě.

Klíčovými pojmy, které hodnocení zaměstnanců charakterizují, jsou podle M. Armstronga:

  • Dohodnutý rámec plánovaných cílů, norem a požadovaných schopností – základem řízení pracovního výkonu je dohoda mezi vedoucím (manažerem) a jednotlivcem o tom, co se od něj očekává, pokud jde o každou z výšeuvedených skutečnosti. Řízení pracovního výkonu je právě řízením takových očekávání.
  • Proces – řízení pracovního výkonu není jen systémem forem a postupů. Je o jednání lidí zaměřené na každodenní odvádění výsledků a o zlepšování výkonu u sebe i ostatních.
  • Sdílení, společné pochopení – pro zlepšení výkonu je třeba, aby jedinci sdíleli představu o tom, jak vypadá vysoká úroveň výkonnosti a schopnost, a tudíž věděli, k čemu směřují.
  • Přístup k řízení a rozvoji lidí – řízení pracovního výkonu je zaměřeno na tři věci. Za prvé, jak efektivně pracují manažeři a vedoucí týmů s těmi, kteří je obklopují. Za druhé, jak jednotlivci spolupracují se svými vedoucími, a za třetí, jak si mohou jedinci zlepšovat své znalosti, dovednosti a odbornost a svou úroveň způsobilosti a výkonu.
  • Výsledek – v každém případě jde v řízení pracovního výkonu o dosažení pracovního úspěchu jednotlivci tak, aby mohli co nejlépe využívat svých schopností, realizovat svůj potenciál a maximalizovat svůj příspěvek k úspěchu organizace.
  • Je věcí liniových vedoucích a je jimi prosazováno – řízení pracovního výkonu je přirozeným procesem řízení, nikoliv nějakou procedurou, ke které jsou linioví vedoucí nuceni svými nadřízenými nebo personálním útvarem.