PERSONÁLNÍ UKAZATELE sledované při personálních auditech

PERSONÁLNÍ UKAZATELE sledované při personálních auditech

PERSONÁLNÍ UKAZATELE sledované při personálních auditech.

Ke skupině personálních ukazatelů patří:

  • Ukazatele výnosů, resp. zisku organizace v přepočtu na jednoho zaměstnance či jednotku personálních nákladů.

  • Ukazatele podílu personálních nákladů na celkových nákladech firmy.

  • Ukazatele míry fluktuace a pracovní absence zaměstnanců.

  • Podíl zaměstnanců s výkonovou formou odměňování.

  • Podíl výkonových složek mzdy na celkovém objemu vyplacených mezd.

  • Podíl hodnoty zaměstnaneckých výhod na celkovém objemu mezd, roční výdaje na vzdělávání na jednoho zaměstnance či manažera (příp. roční počet dní věnovaných vzdělávání a tréninku na jednoho zaměstnance).

  • Podíl nových pracovníků odcházejících ve zkušební době či v prvém roce práce, průměrná doba potřebná k obsazení nově vytvořené nebo uvolněné pozice.

  • Podíl vedoucích míst obsazených z vlastních zdrojů.

  • Poměr vedoucích zaměstnanců k celkovému počtu zaměstnanců (či poměr mezi jednotlivými kategoriemi zaměstnanců, například provozními a administrativními).

  • Ukazatele efektivity využití zaměstnanců personálního útvaru.

autor: redakce