Personální ukazatele

Personální ukazatele

Personální ukazatele představují zdroj dat, který je sledován v případě personálního auditu. Mezi personální ukazatele patří:

  • Ukazatele výnosů, resp. zisku organizace v přepočtu na jednoho zaměstnance či jednotku personálních nákladů.
  • Ukazatele podílu personálních nákladů na celkových nákladech firmy.
  • Ukazatele míry fluktuace a pracovní absence zaměstnanců.
  • Podíl zaměstnanců s výkonovou formou odměňování.
  • Podíl výkonových složek mzdy na celkovém objemu vyplacených mezd.
  • Podíl hodnoty zaměstnaneckých výhod na celkovém objemu mezd, roční výdaje na vzdělávání na jednoho zaměstnance či manažera (příp. roční počet dní věnovaných vzdělávání a tréninku na jednoho zaměstnance).
  • Podíl nových pracovníků odcházejících ve zkušební době či v prvém roce práce, průměrná doba potřebná k obsazení nově vytvořené nebo uvolněné pozice.
  • Podíl vedoucích míst obsazených z vlastních zdrojů.
  • Poměr vedoucích zaměstnanců k celkovému počtu zaměstnanců (či poměr mezi jednotlivými kategoriemi zaměstnanců, například provozními a administrativními).
  • Ukazatele efektivity využití zaměstnanců personálního oddělení.

autor: redakce