Pracovní řád – povinnosti zaměstnanců

Pracovní řád – povinnosti zaměstnanců

Pracovní řád – povinnosti zaměstnanců bývají různého charakteru. Obvykle je v pracovních řádech definováno, že zaměstnanci jsou povinni zejména:

 1. pracovat svědomitě, iniciativně a v rozsahu svých práv a povinností samostatně, s plným využitím svých znalostí a uplatňovat zásady dobré spolupráce s ostatními zaměstnanci,
 2. plnit kvalitně a včas pracovní úkoly a pokyny nadřízených vedoucích zaměstnanců, vydané v souladu s právními předpisy,
 3. upozornit bezprostředně nadřízeného zaměstnance na to, že vydaný pokyn je v rozporu s právními předpisy nebo vnitřními předpisy zaměstnavatele nebo že by jeho plněním vznikla škoda, případně upozornit na jiné překážky, které jim brání splnit vydaný pokyn nebo uložený pracovní úkol,
 4. prohlubovat si svou kvalifikaci k výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě,
 5. dodržovat a plně využívat pracovní dobu; příchod do práce, odchod z něj, jakož i přerušení práce vyznačit způsobem stanoveným tímto Pracovním řádem,
 6. dodržovat právní předpisy vztahující se k vykonávané práci; dodržovat ostatní předpisy vztahující se k práci, pokud s nimi byli řádně seznámeni,
 7. řádně hospodařit se svěřenými prostředky, střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele a oznamovat bezprostředně nadřízenému vedoucímu zaměstnanci zjištěné nedostatky a závady, které by mohly vést ke vzniku škody,
 8. počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku ani k bezdůvodnému obohacení; hrozí-li škoda, upozornit na ni bezprostředně nadřízeného nebo vyššího vedoucího zaměstnance.
 9. zajistit na pracovišti před odcizením nebo poškozením osobní majetek; své svršky a osobní předměty, které se do zaměstnání obvykle nosí, odkládat výhradně do určených skříní, pracovních stolů, případně na jiné místo určené bezprostředně nadřízeným vedoucím zaměstnancem nebo na místo, kam se obvykle odkládají,
 10. mimo pracovní dobu se zdržovat na pracovištích nebo v objektu zaměstnavatele jen se souhlasem svého bezprostředně nadřízeného vedoucího zaměstnance,
 11. neprodleně oznamovat personálnímu útvaru změny v osobních poměrech, jako je sňatek, rozvod, narození nebo úmrtí člena rodiny, změnu bydliště, jakož i okolnosti mající význam pro nemocenské a zdravotní pojištění a daň z příjmů ze závislé činnosti,
 12. chovat se důstojně a slušně vůči ostatním zaměstnancům,
 13. nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele a nekouřit na pracovištích, kde pracují rovněž nekuřáci,
 14. zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dověděli v souvislosti s výkonem práce,
 15. oznamovat neprodleně bezprostředně nadřízenému vedoucímu zaměstnanci podezření z protiprávnímu jednání namířeného proti zaměstnavateli.

autor: Redakce