Studium při zaměstnání – Uzavírání dohod se zaměstnanci ve vzdělávání a rozvoji

Studium při zaměstnání – Uzavírání dohod se zaměstnanci ve vzdělávání a rozvoji

Studium při zaměstnání – Uzavírání dohod se zaměstnanci ve vzdělávání a rozvoji je procesním faktorem při správě vzdělávání ve společnostech. Obvykle zaměstnanec personálního oddělení uzavře se zaměstnancem dohodu, kterou se zavazuje umožnit zaměstnanci zvýšení, získání popř. prohloubení kvalifikace poskytnutím pracovních úlev a hmotného zabezpečení.

Se zaměstnanci lze uzavírat následující typy dohod:

  • dohody o získání kvalifikace v případě, že zaměstnanec absolvuje kurz, který nepřesáhne předpokládané náklady ve výši XXX,- Kč

  • dohody o zvýšení kvalifikace v případě, že zaměstnanec bude studovat při zaměstnání např. střední popř. vysokou školu

  • dohody o prohloubení kvalifikace v případě, že zaměstnanec bude absolvovat kurz, jehož předpokládané náklady dosahují alespoň XXX,- Kč

Obvyklé náležitosti dohody, která musí být uzavřena písemně a před tím, než zaměstnanec začne získávat kvalifikaci jsou:

  • druh kvalifikace a způsob jejího zvýšení (označení školy, kterou zaměstnanec bude navštěvovat, délka a způsob studia)

  • doba, po kterou se zaměstnanec zavazuje setrvat u zaměstnavatele v pracovním poměru (nejedná se o pracovní poměr na dobu určitou, ale závazek setrvat)

  • druhy nákladů, které bude zaměstnanec povinen uhradit zaměstnavateli, jestliže nesplní závazek setrvat u něj v pracovním poměru (náklady je nutné specifikovat – např. mzda, přesčasové příplatky zaměstnanců, kteří za něho pracují v době jeho nepřítomnosti, studijní příspěvky, hodnoty studijních pomůcek aj.)

  • nejvyšší celkovou částku, kterou je zaměstnanec povinen vrátit (jinak je dohoda neplatná)

Při částečném nesplnění závazku zaměstnance, je povinnost náhrady nákladů poměrně snížit. Do doby setrvání v pracovního poměru se nezapočítává:

  • doba činné vojenské služby

  • doba rodičovské dovolené v rozsahu rodičovské dovolené matky dítěte

  • doba výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody a vazby v případě, že došlo k pravomocnému odsouzení.

Dohody o zvýšení kvalifikace není možné sjednávat na postgraduální studium v jeho odborné profesi. V případě, že by náklady na toto studium převýšily XXX,- Kč, bylo by možno sjednat dohodu o prohloubení kvalifikace.

zdroj: redakce