VZOR – SYSTÉM HODNOCENÍ – VÝKLAD HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ

VZOR – SYSTÉM HODNOCENÍ – VÝKLAD HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ

VZOR – SYSTÉM HODNOCENÍ – VÝKLAD HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ

Výklad kritérií upřesňuje, co je obsahem kritérií v hodnotícím formulář – co se v nich hodnotí. Cílem výkladu je sjednotit chápání kritérií mezi hodnotiteli.

1. Odborné znalosti a dovednosti

• úroveň znalostí a dovedností potřebných v práci

• orientace v oboru, informovanost, znalost příslušných předpisů

• sledování a využívání změn v oboru (například: nové technologické postupy, nové materiály, služby

subdodavatelů, výsledky výzkumů a testů v oboru, požadavky příslušných úřadů)

• připravenost řešit samostatně nové a náročné úkoly z pozice experta v dané oblasti

2. Kvalita práce

• přesné, úplné a včasné plnění pracovních úkolů, pečlivost

• výskyt nekvalitní nebo zbytečně vynaložené práce, způsobení škod

• zvyšování kvality práce

• vykonávání požadovaného množství práce, pracovní tempo, vytrvalost a soustředěnost

• koncepčnost a systematičnost

• dovednost rozvrhnout a zorganizovat si práci podle priorit (důležitosti a časové naléhavosti)

• efektivní využívání pracovního času

3. Odpovědnost a spolehlivost

• odpovědnost, spolehlivost, důvěryhodnost a disciplína v nejrůznějších pracovních situacích

• přijímání odpovědnosti za práci a výsledky, svědomitost

• opora nadřízenému, vstřícnost k jeho požadavkům

• dodržování norem, předpisů, pokynů a nařízení

• zacházení s důvěrnými informacemi

• připravenost zvládnout zvýšené pracovní vypětí, ochota k práci navíc

4. Tvořivost a nápaditost

• pohotová orientace v pracovních úkolech, samostatné rozhodování, práce bez dohledu

• pružné přizpůsobování se změnám, úroveň řešení nových a nečekaných situací

• osobní aktivita směřující ke zlepšování a optimalizaci činností v rámci svých kompetencí

• využiti vlastních nápadů a originálních řešení ve své práci a pro rozvoj firmy

• podněty pro práci ostatních, osobní přínos k řešení problémů na poradách

• rozumné experimentování, podnikavost

• aktivita a iniciativa i nad rámec stanovených povinností

5. Spolupráce a týmová práce

• ochota a zájem spolupracovat ve svém pracovním týmu a s pracovníky ostatních oddělení

• vytváření příznivé atmosféry, pomoc druhým

• přesnost, včasnost a úplnost předávání informací

• schopnost týmové práce: úspěch týmu důležitější než osobní prosazení, znalost a využívání metod

týmové práce

6. Komunikace ve vnějších vztazích

• společenské vystupování a dovednost jednat s lidmi mimo firmu

• reprezentace firmy v komunikaci s obchodními partnery, zástupci jiných firem a institucí

• vyjednávací dovednosti, úspěšnost v hájení zájmů firmy

• přístup k obchodním partnerům (v rámci svých pracovních činností), zájem o jejich požadavky, přání

a názory, snaha o spokojenost obchodních partnerů

• využívání osobních kontaktů a vazeb ve prospěch firmy, odborné kontakty podporující prestiž firmy,

aktivity v rámci „public relations“ – příznivý vliv na vnímání firmy veřejnosti

7. Osobní rozvoj

• práce na osobním rozvoji podle svých možností: absolvování kurzů a tréninků, zvyšování odbornosti a kvalifikace, studium odborné literatury, využití nových poznatků v praxi, získávání nových pracovních zkušeností a dovedností, cit pro příležitosti, sebezdokonalování, zvyšování psychické odolnosti, zájem o odbornější a náročnější práci, cílevědomost

8. Manažerské dovednosti

PLÁNOVÁNÍ A ORGANIZOVÁNÍ

• rozpracování cílů stanovených nadřízenými pro vlastní oddělení

• stanovování cílů a určování priorit, systematické plánování činnosti

• orientace v tržních souvislostech, předvídání, cit pro nové příležitosti

• organizace, efektivní využívání zdrojů, aktivní hledání úspor

• uplatňování principů zajištění kvality

HODNOCENÍ A ROZVOJ SCHOPNOSTÍ PODŘÍZENÝCH

• kvalita hodnocení a provádění hodnotících rozhovorů (pokud má hodnocený vedoucí

za úkol stanoveným způsobem hodnotit své podřízené)

• diferenciace výkonnosti podřízených zaměstnanců

• péče o odborný a osobní růst podřízených: zaškolení, předávání dovedností, vlastní zastupitelnost,

podpora talentovaných pracovníků, přístup ke vzdělávání podřízených

• výběr nových zaměstnanců

VEDENÍ LIDÍ V PRAXI

• kontrolní činnost

• vedení lidí v reálných pracovních situacích: způsob jednání, autorita, zadávání a vysvětlení úkolů,

slovní motivování, řešení konfliktů, vytváření příznivé atmosféry, náročnost, udržení disciplíny,

delegování úkolů a pravomocí, péče o potřeby zaměstnanců, úroveň vedení porad

• využívání mzdových motivačních nástrojů: motivující odměňování, rozdíly v odměnách podle

výkonnosti, zdůvodnění odměn pracovníkům s motivací pro zlepšení výkonnosti, pružné odměňování mimořádných pracovních výkonů

• zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

• získávání a využívání námětů a zlepšovacích návrhů podřízených, podpora iniciativy