NÁSTUP ZAMĚSTNANCE – PRACOVNÍ SMLOUVY, NÁVRHY NA PŘIJETÍ, OSOBNÍ DOTAZNÍKY

Pro nástup zaměstnance je nezbytné zajistit veškerou personální administrativu nutnou ke vzniku pracovního poměru, náležitosti spojené s pracovním místem a zákonná školení. Proces nástupu zaměstnance začíná akceptací pracovní nabídky a podpisem pracovní smlouvy a končí absolvováním všech povinných školení, zpravidla v den nástupu. Proces nástup zaměstnance je obvykle součástí Adaptace a onboardingu.

PERSONÁLNÍ ADMINISTRATIVA SPOJENÁ S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE:

Návrh na přijetí zaměstnance v CZ/EN

V návrhu na přijetí naleznete popsány okruhy:

Údaje o uchazeči (personal data), Návrh na zařazení (Function proposal), Nutno zajistit před nástupem ze strany zaměstnavatele: (what has to be done beforehand), Jakou formu náboru doporučujete (recommended sources) a Doporučovaný způsob vstupního pohovoru (preffered way of an interview).

Návrh na přijetí je uveden v českém a anglickém jazyce.

Závaznost pracovní nabídky

Ač se může zdát, že pracovní nabídka má jen informativní účel co do obsahu v budoucnu uzavírané pracovní smlouvy, a není závazná, ve skutečnosti tomu tak není. Pokud je nabídka práce dostatečně určitá co do obsahu v budoucnu potenciálně uzavírané pracovní smlouvy, může i jejím přijetím vzniknout pracovní poměr. Zaměstnavatel by měl závaznost nabídky práce mít na paměti už při jejím tvoření.

V procesu jednání o uzavření smlouvy platí tzv. předsmluvní odpovědnost…

Čestné prohlášení zaměstnance o trestní bezúhonosti před nástupem

Informaci o trestní bezúhonnosti uchazeče o zaměstnání/zaměstnance může zaměstnavatel požadovat v případě, kdy je pro to dán věcný důvod spočívající v povaze práce, která má být vykonávána, pokud je takový požadavek přiměřený, nebo pokud to stanoví zákon nebo zvláštní předpis.

Pokud zaměstnavatel vyzve uchazeče o zaměstnání k doložení bezúhonnosti, může jej uchazeč požádat o prokázání potřebnosti požadovaných údajů, přičemž této žádosti musí zaměstnavatel vyhovět…

Záznam o provedeném školení BOZP s novým zaměstnancem

Součástí nástupu je provedení nového zaměstnance celým kolečkem BOZP. V dokumntu naleznete formulář pro záznam o školení BOZP…

PRACOVNÍ SMLOUVY, DPČ a DPP:

Pracovní smlouva – Doba určitá

K dispozici máte standardní pracovní smlouvu na dobu určitou mezi jejíž základní náležitosti pracovní smlouvy patří, druh práce, místo výkonu práce, den nástupu. Součástí vzoru jsou i komentáře k zaměstnávání přesčas a k náhradám.

Pracovní smlouva – Doba neurčitá

K dispozici máte standardní pracovní smlouvu na dobu neurčitou mezi jejíž základní náležitosti pracovní smlouvy patří, druh práce, místo výkonu práce, den nástupu. Součástí vzoru jsou i komentáře k zaměstnávání přesčas a k náhradám.

Dohoda o provedení práce

Mezi základní náležitosti dohody o provedení práce opět standardně patří: druh práce, místo výkonu práce, den nástupu do práce. Dohoda o provedení práce může být uzavřena maximálně na 300 h za kalendářní rok a sčítají všechny dohody o provedení práce u jednoho zaměstnavatele.

Součástí vzoru jsou komentáře k cestovním náhradám, odměnám vyplývajícím, dovolené a výpovědi.

POZOR zaměstnancům pracujícím na dohodu ze zákona nevzniká nárok na odstupné. Nárok na odstupné je však možné v dohodě se zaměstnavatelem sjednat.

Dohoda o pracovní činnosti

Vzor Dohoda o pracovní činnosti je kompletní a mezi její základní náležitosti patří: druh práce, místo výkonu práce, den nástupu do práce. Součástí vzoru jsou i komentáře k odměňování a specialitky.

POZOR na sčítání hodin u více dohod. Pokud zaměstnanec u téhož zaměstnavatele uzavře více dohod o pracovní činnosti, pak se pro účely limitu max. 20 h týdně sčítají všechny dohody. Pokud je po sečtení limit 20 hodin týdně překročen, vystavuje se zaměstnavatel riziku uložení sankce ve výši až 2.000.000 Kč.

Dohoda o výkonu práce z domova

Výkon práce z domova je možné sjednat v pracovní smlouvě, nebo dodatečně formou dodatku nebo uzavřením dohody o změně pracovní smlouvy. Podmínky výkonu práce zaměstnance z domova si mohou smluvní strany sjednat poměrně volně, přičemž doporučujeme, aby si smluvní strany ujednaly následující: místo výkonu práce, podmínky týkající se pracovní doby….další položky naleznete v kompletním vzoru Dohoda o změně pracovní doby.

PŘIHLÁŠKY A ZÁZNAMY SPOJENÉ S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE:

[/et_pb_column]

FORMULÁŘ – Přihláška do registru zaměstnavatelů (ČSSZ)

Formulář slouží pro potřeby zaměstnavatelů, zaměstnávající osoby, kterým vznikla účast na nemocenském pojištění. V takovém případě je zaměstnavatel povinen se přihlásit nejpozději do 8 kalendářních dnů od svého vzniku na předepsaném tiskopisu u příslušné okresní správy sociálního zabezpečení do registru zaměstnavatelů (OSSZ). Na tomto tiskopise uvádí zaměstnavatel také všechny peněžní ústavy v České republice, u nichž má vedeny účty. Zaměstnavatelem se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance, a organizační složku státu, v níž jsou zařazeni zaměstnanci v pracovním poměru nebo činní na základě dohody o pracovní činnosti.

Další informace naleznete na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení, kde je možné vyplnit formulář také online.

Scénář výstupního rozhovoru z adaptace

Výstupní rozhovor uzavírá celou cestu nového zaměstnance ve zkušební době. Obvykle je veden před ukončením zkušební doby ve formátu nadřízený a zaměstnanec, který končí svoji adaptaci. Nedílnou součástí rozhovoru je i nastavení nových pracovních a rozvojových cílů.

OBJEDNÁVKA

Pokud by Vám nestačil volný vzor můžete si pohodlně objednat všech 100+ HR vzorů jako šikovnou publikaci.

S OBJEDNÁVKOU ZÍSKÁTE PRÁVNÍ AKTUALIZACI PO ROCE ČLENSTVÍ.

Kompletní set 100+ vzorů získáte za 3 890,- Kč bez DPH.

 

Povinné položky:

10 + 6 =

zavolejte nám pro bezplatné poradenství

+420 724 652 221