ODCHOD ZAMĚSTNANCE, UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU A OUTPLACEMENT

Sekce Odchod zaměstnance a Outplacement řeší nejen problematiku ukončení pracovního poměru, včetně dohod a výpovědí, ale i pomocné nástroje pro hladké odchody do důchodu či na mateřskou. Současně v sekci naleznete informace s pojené s outplacementem.

 

Okamžité zrušení pracovního poměru

Zaměstnavatel může pracovní poměr zrušit okamžitě do 2 měsíců od doby, kdy se dozvěděl o důvodu k okamžitému zrušení pracovního poměru a v případě porušení povinnosti vyplývající z pracovního poměru v cizině do 2 měsíců po návratu zaměstnance z ciziny.

Důvody, pro které lze okamžitě zrušit pracovní poměr:

Zvlášť hrubé porušení právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci.

Tyto povinnosti mohou vyplývat ze zákona, pracovní smlouvy, pracovního řádu nebo pokynu nadřízeného.

Pravomocné odsouzení k…

Skončení pracovního poměru fikcí dohody

V praxi může nastat situace, kdy zaměstnavatel zaměstnanci dá výpověď, aniž by k tomu existoval výpovědní důvod. Taková výpověď je neplatná. Zaměstnanec ovšem musí zaměstnavateli bez zbytečného odkladu (ideálně ihned) sdělit, že trvá na dalším trvání zaměstnání. Pokud zaměstnanec zaměstnavateli toto oznámí, vzniká mu právo na náhradu mzdy nebo platu ode dne takového oznámení až do doby, kdy mu zaměstnavatel umožní pokračovat v práci, nebo dojde k platnému ukončení pracovního poměru.

Pokud zaměstnavatel dal zaměstnanci neplatnou výpověď, ale zaměstnanec mu neoznámil, že trvá na dalším trvání zaměstnání, pak se má za to, že pracovní poměr skončil dohodou s tím, že:…

Výpověď z pracovního poměru pro neuspokojivé pracovní výsledky

Podle zákoníku práce může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď, nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce. Pokud spočívá nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z toho důvodu dát výpověď, jestliže byl v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění, a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil.

Zaměstnavatel musí zaměstnanci dát přiměřenou lhůtu k odstranění nedostatku spočívajícího v neplnění pracovních úkolů.

V praxi si lze představit, že…

Výpověď z pracovního poměru pro porušení pracovních povinností

Podle zákoníku práce může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď, jestliže zaměstnanec porušuje pracovní povinnosti, přičemž zde hraje roli intenzita a četnost porušení.

Obecně platí, že každé porušení pracovních povinností je vždy alespoň méně závažným porušením. Při posuzování intenzity je nutno přihlédnout k osobě zaměstnance, k funkci, kterou zastává, k míře zavinění zaměstnance, ke způsobu a intenzitě porušení pracovních povinností, k důsledkům těchto porušení a také k tomu, jestli zaměstnanec svým jednáním způsobil zaměstnavateli škodu. Při posuzování je třeba mít na paměti,…

Výpověď z pracovního poměru

Mezi povinné náležitosti výpovědi zaměstnance na rozdíl od výpovědi zaměstnavatele nepatří důvod dání výpovědi, ale jeho uvedení je samozřejmě možné.

Výpověď zaměstnance lze během výpovědní doby vzít zpět, nicméně s tímto musí zaměstnavatel souhlasit.

Zaměstnanec může výpovědí ukončit pracovní poměr okamžitě, pokud:

a) předložil zaměstnavateli…

Sdělení o (předčasném) ukončení zaměstnání, vyslání, vnitropodnikového převedení cizince (MPSV)

Zaměstnavatel nebo právnická nebo fyzická osoba, která uzavřela smlouvu se zahraničním zaměstnavatelem, na jehož základě byli zaměstnanci zahraniční firmy vysláni do ČR k výkonu práce, vyplňuje formulář, kterým informuje příslušnou KrP ÚP ČR, že zahraniční občan – cizinec – nenastoupil, ukončil nebo předčasně ukončil zaměstnání, vyslání nebo vnitropodnikového převedení.

Formulář a další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Dotazník pro outplacement – výstupní rozhovor

Součástí individuálního outplacementu je i výstupní rozhovor, kterého
se účastní odcházející pracovník a HR manager. Cílem je stanovit společně konkrétní a efektivní podporu zaměstnanci ze strany firmy.

Stáhněte si vzor scénáře pro výstupní rozhovor.

20 otázek pro MOCK interview

Součástí Outplacementu, respektive podpory odcházejících zaměstnanců je i tzv. MOCK interview. Mock interview je falešný-hraný výběrový pohovor. Zjednodušeně jde o konverzační cvičení, které se podobá skutečnému rozhovoru. Účelem je poskytnutí zkušenosti uchazeči o zaměstnání, pomoci pochopit, co se očekává od skutečného pohovoru, a může mu pomoci zlepšit jeho sebeprezentaci.

Účastníky jsou na jedné straně odcházející zaměstnanec a na straně druhé kariérový kouč či personalista z firmy, která propouští.

Stáhněte si 20 otázek pro MOCK interview.

INFOGRAFIKA – Co si připravit před propouštěním

Možností a důvodů jak ukončit pracovní poměr je několik. Ukončit pracovní poměr a spustit propouštění nelze provádět impulzivně. Skončit pracovní poměr (PP) nelze provézt bez řádného důvodu a bez znalosti postupů daných zákonem.

V přiložené infografice naleznete tipy, které vám pomohou před spuštěním propouštěním a při jeho přípravě. Rozfázováním propouštění zmenšíte pravděpodobnost, že zapomenete na některý z kroků.

OBJEDNÁVKA

Pokud by Vám nestačil volný vzor můžete si pohodlně objednat všech 100+ HR vzorů jako šikovnou publikaci.

S OBJEDNÁVKOU ZÍSKÁTE PRÁVNÍ AKTUALIZACI PO ROCE ČLENSTVÍ.

Kompletní set 100+ vzorů získáte za 3 890,- Kč bez DPH.

 

Povinné položky:

2 + 15 =

zavolejte nám pro bezplatné poradenství

+420 724 652 221