Směrnice a předpisy

Sekce Směrnice, předpisy a plné moci obsahově umožňuje využít nejčastěji používané směrnice z oblasti hodnocení, BOZP, rozvoje a vzdělávání, evidence docházky. Naleznete ze i základní plné moci o užívání vozidel a zpracování korespondence.

 

SMĚRNICE:

SMĚRNICE VZDĚLÁVÁNÍ, ROZVOJ A ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ

Směrnice o vzdělávání podrobněji stanovuje pravidla vzdělávání u zaměstnavatele platná pro všechny jeho zaměstnance (případně dle znění směrnice pouze pro některé pracovní pozice).

Pokud si zaměstnanec průběžně doplňuje, udržuje, obnovuje své znalosti (např. účast na školení o novele daňového řádu pro zaměstnankyni – účetní), jedná se o prohlubování kvalifikace. Pokud se jedná o prohlubování kvalifikace, pak se…

SMĚRNICE K SYSTÉMU HODNOCENÍ

Vnitřní předpis k hodnocení zaměstnanců stanovuje pravidla hodnocení zaměstnanců, přičemž může obsahovat:

a) mzdové tabulky pro stanovení fixní části mzdy (např. v závislosti na délce trvání pracovního poměru, pozici, produkci zaměstnance),

b) hodnotící postup pro stanovení pohyblivé části mzdy a osobního příplatku zaměstnance,

c) postup pro řešení výstupu z hodnocení v návaznosti na změnu pracovní pozice zaměstnance nebo udělení důtky a případné…

SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA DOVOLENOU

Zaměstnavatel může zaměstnancům poskytnout příspěvek na dovolenou až do částky 20.000 Kč za rok, kdy se takový benefit v případě přímé úhrady zaměstnavatelem považuje za nepeněžní plnění, které je nedaňovým nákladem, který je pro zaměstnance daňově osvobozeným příjmem.

Zaměstnanec tedy neobdrží finanční částku v penězích, ale zájezd bude cestovní kanceláři uhrazen přímo zaměstnavatelem. Pokud by byla částka příspěvku uhrazena zaměstnanci na účet, jedná se o…

PLNÉ MOCI:

VZOR – Dohoda o poskytnutí vozidla zaměstnanci k užívání

Při předání vozidla zaměstnanci doporučujeme sepsat podrobný protokol a ideálně i pořídit fotografie předávaného vozidla, a to jak zvenku, tak zevnitř vozidla. V případě vzniku poškození mohou fotografie prokázat, že vozidlo při předání zaměstnanci poškozeno nebylo. 

Dále doporučujeme ujednat se zaměstnancem, jestli může vozidlo používat i pro cesty do zahraničí, jestli je…

VZOR – Plná moc pro přebírání korespondence a zásilek

U plné moci obecně je potřeba správně vymezit rozsah udělované plné moci tak, aby opravňovala zmocněnce jednat pouze v těch situacích, které jsou zmocnitelem zamýšleny.
U plných mocí pro přebírání korespondence se může stát, že některé přepravní společnosti budou mít vlastní formulář pro plnou moc k přebírání zásilek. Pro předejití případných komplikací doporučujeme …

VZOR – Protokol o převzetí nářadí zaměstnancem

Odpovědnost zaměstnance za ztrátu nářadí a předmětů je založena na principu předpokládaného zavinění zaměstnance, přičemž tento má možnost se zcela nebo zčásti odpovědnosti zprostit pokud prokáže, že ztráta vznikla zcela nebo zčásti bez jeho zavinění. Zaměstnanec odpovídá jen za individuálně určené nářadí…

 VZOR – Protokol o převzetí předmětů zaměstnancem – PC – TELEFON

Odpovědnost zaměstnance za ztrátu svěřených PC/telefonu je založena na principu předpokládaného zavinění zaměstnance, přičemž tento má možnost se zcela nebo zčásti odpovědnosti zprostit pokud prokáže, že ztráta vznikla zcela nebo zčásti bez jeho zavinění. Zaměstnanec odpovídá jen za individuálně určené předměty (tedy je třeba předměty…

OBJEDNÁVKA

Pokud by Vám nestačil volný vzor můžete si pohodlně objednat všech 100+ HR vzorů jako šikovnou publikaci.

S OBJEDNÁVKOU ZÍSKÁTE PRÁVNÍ AKTUALIZACI PO ROCE ČLENSTVÍ.

Kompletní set 100+ vzorů získáte za 3 890,- Kč bez DPH.

 

Povinné položky:

7 + 11 =

zavolejte nám pro bezplatné poradenství

+420 724 652 221