Archive for BOZP, PO, hygiena a ochrana zdraví

Biologické monitorování a biologické expoziční testy

Biologické monitorování a biologické expoziční testy

Biologické monitorování a biologické expoziční testy. Biologické monitorování (BM) znamená stanovení sledované chemické škodliviny nebo jejích metabolitů přímo v organismu, resp. v tzv. biologickém materiálu. Nejčastějším vyšetřovaným biologickým materiálem je moč a krev, v některých případech je výhodné i vyšetření vydechovaného vzduchu, vlasů, slin nebo stolice. Stanovovaná látka – ať…

Záznam z jednání odškodňovací komise

Záznam z jednání odškodňovací komise

Záznam z jednání odškodňovací komise VZOR -Záznam z jednání odškodňovací komise.  

Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP), mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP), mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (dále OOPP), mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků je obvykle řešeno speciální směrnicí.  Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků zaměstnancům upravuje Zákoník práce v platném znění, vyhl. č. 495/2001 Sb., kterou se stanoví rozsah a bližší podmínky pro…

PŘEHLED ŠKOLENÍ A INSTRUKTÁŽÍ v rámci BOZP a PO

PŘEHLED ŠKOLENÍ A INSTRUKTÁŽÍ v rámci BOZP a PO

PŘEHLED ŠKOLENÍ A INSTRUKTÁŽÍ v rámci BOZP a PO popisuje jak se ve společnostech obvykle realizují: Vstupní školení Vstupní instruktáž na pracovišti Praktický zácvik Opakované školení Mimořádné školení Školení vedoucích zaměstnanců Odborná školení zaměstnanců vybraných dělnických profesí Poučení po pracovním úrazu Školení zaměstnanců jiných organizací…

Kritéria kategorizace prací –  PRACH

Kritéria kategorizace prací – PRACH

Kritéria kategorizace prací – 432/2003 Sb. Vyhláška ze dne 4. prosince 2003, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlṚení prací s azbestem a biologickými činiteli. (Změna: 107/2013…

Vybavení lékárničky na pracovišti

Vybavení lékárničky na pracovišti

Vybavení lékárničky na pracovišti – obsah lékárničky a jejich počet na pracovišti musí stanovit lékař závodní preventivní péče. Nicméně dle ustanovení § 102 odst. 6 zákoníku práce zaměstnavatel přijímá opatření pro případ …

Kontakty na hygienické stanice

Kontakty na hygienické stanice

Kontakty na hygienické stanice napříč Českou republikou naleznete pod následujícími odkazy:…

Pravidla pro nakládání s nebezpečnými látkami

Pravidla pro nakládání s nebezpečnými látkami

Pravidla pro nakládání s nebezpečnými látkami je nutno míti pro pracoviště, kde se nakládá s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé, karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci zpracovat pravidla pro toto nakládání. Obvykle jsou pravidle součástí politiky BOZP a PO….

Povinné dokumenty vedené pro BOZP

Povinné dokumenty vedené pro BOZP

Povinné dokumenty vedené pro BOZP zajišťují komfort a jistotu při řešení případných problémů a rizik. Zaměstnavatel je povinen vést specifickou dokumentaci, která se pracovně nazývá – Dokumentace k BOZP. Dokumentaci tvoří zejména: směrnice k zajištění BOZP a směrnice na OOPP doklady o stavu budovy a…

Záznam o provedeném školení BOZP

Záznam o provedeném školení BOZP

Záznam o provedeném školení BOZP se týká jak nově přijatých zaměstnanců na pracoviště, tak zaměstnanců, kteří jsou již na pracovišti a prochází opakovaným školením. Problematika BOZP a PO je svázaná celou řadou formálních pravidel, které je nutné dodržovat. VZOR – Záznam o provedeném školení BOZP s…

Page 1 of 3 1 2 3