Archive for Hodnocení zaměstnanců

Typy běžně užívaných hodnotících rozhovorů

Typy běžně užívaných hodnotících rozhovorů

Typy běžně užívaných hodnotících rozhovorů Hodnotící pohovor:      (30 – 60 minut) -1x ročně od 15.11. do 15.12. kalendářního roku. Kontrolní pohovory/one-to-one interview/review:    (10 – 20 minut) – na konci termínů stanovených cílů a úkolů  (obvykle se zpracovává se záznam do formuláře). Mimořádné rozhovory: z důvodů…

Účel mimořádného hodnocení zaměstnance

Účel mimořádného hodnocení zaměstnance

Účel mimořádného hodnocení zaměstnance existuje a je běžně užíván. Obvyklé objektivní důvody pro mimořádné hodnocení zaměstnance jsou: uplynutí zkušební doby – ukončení onboardingu, vlastní žádost zaměstnance, přeformulování hodnocených cílů – přenastavení nastavení KPIs – změna firemní strategie, zásadní změna v chování zaměstnance, změna pracovní pozice,…

Prospěšná zpětná vazba v rámci hodnocení zaměstnanců je

Prospěšná zpětná vazba v rámci hodnocení zaměstnanců je

Prospěšná zpětná vazba v rámci hodnocení zaměstnanců je: konkrétní (ocenění jednotlivých úkolů, úspěchů, vlastností) výstižná (přesná a pečlivá slova tak, aby zaměstnanec pochopil, co stojí v jeho práci za vyzvednutí)             Okamžitá a oceňující zpětná vazba je silným podnětem pro další zlepšení, je…

Hodnocení zaměstnanců – řešení nesouhlasu s hodnocením

Hodnocení zaměstnanců – řešení nesouhlasu s hodnocením

Hodnocení zaměstnanců – řešení nesouhlasu s hodnocením. V případě, že se strany (hodnotitel/hodnocený) neshodnou nad výsledkem hodnocení, dochází obvykle k následujícímu postupu: Hodnotitel zaznamená neshodu v příslušném poli „Záznamu z rozhovoru“ a stanoví termín dalšího rozhovoru, v součinnosti s hodnoceným zaměstnancem. Hodnotitel informuje personální oddělení…

HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ – Zahájení hodnotícího rozhovoru

HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ – Zahájení hodnotícího rozhovoru

HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ – Zahájení hodnotícího rozhovoru – Za projednání výsledků hodnocení a za vedení hodnotících pohovorů odpovídá hodnotitel. Hodnotitel zejména zajistí, aby pohovor s hodnoceným probíhal uceleně, s dostatečnou časovou rezervou a bez rušivých vlivů. Při pohovoru je vyloučena přítomnost dalších osob. Hodnotitelé dbají, aby hodnotící pohovor byl…

Hodnotící standardy pro Gastro odvětví

Hodnotící standardy pro Gastro odvětví

Hodnotící standardy pro Gastro odvětví jsou podstatnými pravidly, kterými provozovatelé gastronomických provozů udržují kvalitu obsluhy, hygieny a pořádku. Tyto pravidly jsou i součástí interních adaptačních programů nových zaměstnanců a hodnocení zaměstnanců. Na ukázku uvádíme část standardů restauračního provozu: PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI DOCHÁZKA ZAMĚSTNANCŮ Nástup na denní…

Kompetence – Flexibilita

Kompetence – Flexibilita

Kompetence – flexibilita je zajímavou charakteristikou, kterou je obvykle sledována při výběrových řízeních a hodnocena v rámci hodnocení zaměstnanců. Flexibilitou se na jedné straně myslí určitá osobní pružnost, tedy: Schopnost změnit či přizpůsobit své pracovní návyky, chování a efektivně pracovat v nových nebo měnících se…

Hodnocení zaměstnanců a nastavení škály kvality plnění úkolů a cílů

Hodnocení zaměstnanců a nastavení škály kvality plnění úkolů a cílů

Hodnocení zaměstnanců a nastavení škály kvality plnění úkolů a cílů je individualizovaný postup, na kterém se musí shodnout, jak tvůrce hodnocení, tak hodnotitel.  Obecně pro hodnocení zaměstnanců platí, že cíl – úkol byl zcela splněn, došlo-li zároveň ke splnění v předpokládané kvalitě – kvantitě – čase….

KOMPETENCE K VEDENÍ LIDÍ (leadership)

KOMPETENCE K VEDENÍ LIDÍ (leadership)

KOMPETENCE K VEDENÍ LIDÍ (leadership) představuje záměr a vůli se ujímat role vůdce skupiny. Představuje touhu a odhodlání vést ostatní nejen z pozice formální autority. V základu popisuje komplexnost role vůdce počínající vedením porad až po inspirování ostatních prostřednictvím silné vize a zájmem o jejich rozvoj. Dílčím…

Měřítka hodnocení a jejich konkrétní nastavení při hodnocení zaměstnanců

Měřítka hodnocení a jejich konkrétní nastavení při hodnocení zaměstnanců

Měřítka hodnocení a jejich konkrétní nastavení při hodnocení zaměstnanců značně zvyšují reálnost a splnitelnost příslušného výkonového cíle či úkolu. Orientační příklad měřítek hodnocení: splnění (ano/ne), počet (lidí, kusů, služeb, případů, návrhů, inovací, řešení), procenta (případů, návrhů, inovací, řešení), dokument (řídící dokument, písemný materiál), snížení nákladů (%, Kč),…

Page 1 of 5 1 2 3 4 5